Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lacompana.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

 

Prodávající

Lucie Korečková, se sídlem Ke Kamenci 1603, Pardubice 530 03. Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ústí nad Labem pod IČ: 05611938.

Prodávající je vlastníkem slovní ochranné známky „La Compana“ vedené u ÚPV-ČR pod číslem zápisu 356282.

Prodávající je provozovatelem webových stránek www.lacompana.cz

Adresa pro doručování Prodávajícímu a zároveň adresa pro vrácení zboží je: Klumparova 605, Hradec Králové 500 02

 

I. Základní ustanovení

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

II. Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronického formuláře na www.lacompana.cz (dále jen „webová stránka").

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

O průběhu zpracovaní a realizace objednávky, je kupující průběžně informován.

Expedice (objednaného zboží) znamená předání objednaného zboží Prodávajícím přepravci.

Realizace, příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovní dny po až pá. Veškeré objednávky podané prostřednictvím objednávkového formuláře www.lamcopana.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky.

Podmínkou platnosti objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah objednávky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

 • se zboží již nevyrábí
 • se výrazně navýšila cena u dodavatele příslušného zboží
 • požadavky Kupujícího nejsou shodné technickými možnostmi Prodávajícího či nejsou v souladu s myšlenkami a standardy Prodávajícího (např. požadavek motivů vymykajících se etickému smýšlení) 

V případě, že tato situace nastane, Prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

 

III. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Vzhledem k exkluzivitě produktů, je dodací lhůta individuální a po objednání bude Kupující kontaktován Prodejcem o její délce.

V případě platby převodem, se zboží odesílá po přijetí této platby na účet po zhotovení objednávky. K platbě je Kupující vyzván Prodejcem.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v objednávkovém formuláři, způsoby doručení jsou:

 • doručení Českou poštou
 • Přepravní společnost
 • jiné (dle domluvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, např. expresní služba)

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce.

 

Doručení

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce Přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvednete v daném termínu, zásilka se vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné v plné výši původního i nového doručení.

Balné ani jiné poplatky Prodávající neúčtuje.

 

Platební podmínky

 • platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet Prodávajícího) na účet vedený u Airbank

 

IV. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Doporučujeme Vám odstoupit od kupní smlouvy písemně.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech dle § 1837 občanského zákoníku, a to zejména:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí

Kupující musí odstoupení od smlouvy odeslat do 14 dnů od přijetí zboží. Následně musí do 14 dnů od odstoupení zaslat zboží zpět Prodávajícímu na adresu Klumparova 605, Hradec Králové 500 02. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Zboží doručit na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do čtrnácti dnů (14) od odstoupení na bankovní účet Kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat finanční prostředky na účet kupujícího až po zpětném doručení zboží.

Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je Kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích - v praxi se tak děje formou započtení na Prodávajícím vrácenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

 

V. Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodávajícího a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u Prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od Prodávajícího souhlasí Kupující s níže uvedeným reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

 

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Na vady výrobku poskytuje na nový (nepoužitý) výrobek prodávající záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne převzetí výrobku kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, skončí záruční doba uplynutím této doby.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby nebude Prodávající akceptovat.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Prodávající odpovídá za vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím; projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí, neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla sjednána nižší cena.

 

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Kupující uplatňuje reklamaci v záruční době tak, že prokáže, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doloží datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. 

Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Při převzetí zboží žádáme Kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: (info@lacompana.cz), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Reklamace se uplatňuje osobně a v případech, kdy by osobním uplatněním reklamace vznikly kupujícímu zvýšené výdaje (např. cestovní výdaje) může Kupující vadné zboží na reklamaci zaslat Českou poštou či přepravní společností na adresu Klumparova 605, Hradec Králové 500 02. Balík doporučujeme označit viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky. Nemůže-li Kupující doložit doklady dle předchozí věty, je povinen věrohodným způsobem prokázat své právo k reklamaci zboží.   

Záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení Kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí Kupujícím a během záruční doby.

 

Způsob vyřízení reklamace

O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační zápis, jeden stejnopis tohoto zápisu obdrží reklamující Kupující. V případě reklamace prostřednictvím pošty či jiné přepravní služby zašle Prodávající obratem Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, a to na poštovní adresu, ze které Kupující reklamované výrobku odeslal, nesdělí-li Kupující pro ten účel adresu jinou (sdělením mailové adresy souhlasí Kupující, aby byl o této skutečnosti informován pouze na tuto mailovou adresu, neurčí-li výslovně při reklamaci adresu jinou).

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace zboží Prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace Kupujícím.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je Kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno Českou poštou či přepravní společností, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60-ti dnů od data podání reklamace je Prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 10kč/den, v případě zboží nad 5kg 20kč/den.

 

VI.    Informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

S účinnosti od 1. 2. 2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

VII. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

 

VIII. Zasílání obchodních sdělení a „cookies“

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

V Pardubicích dne 1.1.2017

Lucie Korečková - Prodávající